Vítáme vás na stránkách našich ordinací

ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA

Oblast pracovnělékařských služeb (dříve závodní péče) upravuje zákon č. 373/2011 Sb. „O specifických zdravotních službách“, Hlava IV, Díl 2, §53-§59 a Díl 4, § 69 ve znění aktualizace z.č. 47/2013 Sb. a upřesňuje vyhláška č. 79/2013 Sb. včetně změn daných vyhláškou č. 436/2017 Sb.

Základním posláním pracovnělékařských služeb je ochrana zdraví zaměstnanců při práci a poskytování zpětné vazby zaměstnavatelům o úrovni pracovních podmínek a míře zdravotních rizik na pracovištích.

Proto se provádí:

  • posuzování zdravotní způsobilosti k práci uchazečů o zaměstnání (tzv. vstupní prohlídka)
  • pravidelné posuzování zdravotní způsobilosti k práci stálých zaměstnanců (v intervalech určených zákonem)
  • zdravotní dohled na pracovišti za účelem posuzování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců
  • poradenství pro zaměstnavatele dle vyhl. 79/2013, §2, odst. 2, body 1-12 (ve znění aktualizace vyhl. č. 436/2017 Sb.)

Vstupní prohlídka musí být provedena vždy PŘED uzavřením pracovní smlouvy – na uchazeče o zaměstnání bez vstupní prohlídky pohlíží zákon jako na osobu zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena.