Vítáme vás na stránkách našich ordinací

GDPR Osobní data

V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a následnou národní legislativou (zejména z.č. 101/2000 Sb. v pl.znění) vás informujeme, že pro poskytování kvalitní péče musíme zpracovávat vaše osobní data.

 Zpracováváme následující osobní a citlivá data:

Parametr

Účel zpracování

Jméno a příjmení

Pro identifikaci pacienta

Adresa bydliště

Pro komunikaci s pacientem

Datum narození

Pro nastavení terapie a prevencí podmíněných věkem

Rodné číslo

Pro komunikaci se zdravotní pojišťovnou

Mailová adresa

Pro doručování důležitých informací

Telefonní číslo

Pro zasílání pozvánek na preventivní i akutní vyšetření

Povolání

Pro potřeby vystavení neschopenky

Diagnózy

Pro správnou a efektivní léčbu

Kuřák/nekuřák

Pro správné posouzení zdravotního stavu pacienta

Zdravotní historie

Pro správné posouzení zdravotního stavu pacienta

Údaje o rodičích

Pro zhodnocení zdravotních rizik podmíněných geneticky

Údaje o dětech

Pro zhodnocení zdravotních rizik podmíněných geneticky

Jméno a příjmení kontaktní osoby

Pro identifikaci osoby, kterou pacient určí a sám jí přizná právo na informace o jeho zdravotním stavu

Telefonní číslo kontaktní osoby

Pro nutnou komunikaci o zdravotním stavu pacienta

 Tato data jsou minimem toho, co nezbytně potřebujeme, abychom byli schopni poskytovat kvalitní léčebnou péči.

 Vaše data budou, tak jako doposud, bezpečně archivována ve formě zdravotní karty, v souladu s požadavky zákona o vedení zdravotní dokumentace, ve firemním archivu. Po uplynutí zákonem předepsané lhůty k archivaci budou vaše údaje ve formě zdravotní karty, včetně veškerých příloh, skartovány.

 Vaše data nebudeme poskytovat žádnému dalšímu subjektu, vyjma zdravotních pojišťoven, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k uhrazení nákladů za vámi čerpanou zdravotní péči. Některá vaše osobní data si mohou vyžádat i jiné subjekty, vždy však v souladu s platnou legislativou (např. OSSZ, soudní rozhodnutí apod.) K vašim datům mají přístup pouze naši zaměstnanci. Všichni jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti.